Кафедра менеджменту

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

Завідувач –
Соболь Сергій Миколайович
кандидат економічних наук,
професор (тел. 458-00-71).

Заст. зав. кафедри з наукової
роботи –
Шершньова Зоя Євгенівна
кандидат економічних наук,
доцент

Заст. зав. кафедри з навчально-
методичної роботи –
Пєнкіна Тетяна Євгенівна,
кандидат технічних наук,
доцент
Загальна

Загальна інформація

Кафедра менеджменту бере участь у підготовці бакалаврів напрямів: «Менеджмент» та «Економіка та підприємництво», а як випускаюча – у підготовці бакалаврів та магістрів спеціальності «Менеджмент організацій», а також готує фахівців вищої наукової кваліфікації (кандидатів наук) за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами», як для власних потреб, так і для інших вищих навчальних закладів України. Кафедра менеджменту забезпечує викладання дисциплін управлінського спрямування на всіх факультетах університету.

Станом на 01.09.2006 року штатний склад кафедри становить 31 особу. Серед них: професорів – 2 особи, з них 1 доктор технічних наук; доцентів – 14 осіб, з них кандидатів економічних наук – 11, кандидатів технічних наук – 2, кандидатів хімічних наук – 1; старших викладачів – 5 осіб, з них 1 кандидат економічних наук; асистентів – 8 осіб.

За сумісництвом на кафедрі працює 2 доценти, кандидати технічних наук.
Історія

Кафедру менеджменту було створено у лютому 1992 року – на початку ринкових трансформацій в нашій країні – з метою реалізації принципово нового на той час для вітчизняної системи освіти напряму підготовки фахівців з менеджменту. Кафедру очолив С.М.Соболь, кандидат економічних наук, доцент, випускник нашого університету.

До складу кафедри увійшли кандидати економічних наук, доценти З.Є.Шершньова, А.М.Власова, І.Ф.Марченко, А.Д.Дудник, які до цього працювали на кафедрі економіки та організації виробництва.

Процес становлення кафедри був надзвичайно складним. Колективу потрібно було у короткий термін не тільки розробити навчально-методичне забезпечення для цілої низки принципово нових дисциплін управлінського спрямування, таких як «Менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічне управління», «Організаційна поведінка» тощо, а й, водночас, підвищувати власний професійний рівень – через вивчення та адаптацію до вітчизняних умов передового досвіду управління підприємствами та організаціями країн із розвиненою ринковою економікою. Незважаючи на велике аудиторне навантаження, кафедра віднаходила можливості для організації стажування своїх викладачів у країнах західної Європи, США та в Канаді.

Саме в ці роки сформувалася концепція та підходи до викладання управлінських дисциплін для економічного вузу. Основними принципами, які покладені в основу роботи кафедри, є:

- поєднання теоретичних засад підготовки студентів з практикою господарювання вітчизняних суб’єктів економічної діяльності;
- удосконалення навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін кафедри на основі результатів кафедральної науково-дослідної роботи;
- широке залучення студентів до наукового-дослідної роботи за актуальною проблематикою вітчизняної практики управління;
- вдосконалення організації навчального процесу при підготовці фахівців з дисциплін, які викладаються кафедрою, шляхом використання сучасних технологій навчання, включаючи активні методи (дистанційне навчання, комп’ютерні технології, тренінг).

У 1999 році в складі кафедри менеджменту було створено секцію технологічних дисциплін, яку очолив професор, доктор технічних наук Д.М.Колотило – почесний винахідник СРСР, лауреат ВДНГ СРСР.

Кафедра однією з перших у нашій країні започаткувала підготовку фахівців зі спеціальності «Менеджмент організацій». На основі бакалаврської підготовки із зазначеної спеціальності, починаючи з 1996 року здійснюється підготовка магістрів за програмою «Менеджмент малого бізнесу» (керівник програми С. М. Соболь), а з 1999 р. – за програмою «Менеджмент корпорацій (АТ)» (керівник програми З. Є. Шершньова). Ця програма стала першою програмою такого напряму в Україні.
Професорсько-викладацький склад

Соболь Сергій Миколайович
Кандидат економічних наук, професор. У КНЕУ на викладацькій роботі працює з 1980 року. Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Бізнес-планування», «Управління фірмою малого бізнесу». Закінчив планово-економічний факультет Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка у 1975 р. Сфера наукових інтересів: організаційний та економічний механізм активізації розвитку малого бізнесу. Усього опубліковано 50 наукових та науково-методичних робіт загальним обсягом належного автору матеріалу близько 76 др. арк. З них 3 монографії (2 з яких у співавторстві), 2 підручники (у співавторстві), 5 навчальних посібників (у співавторстві), 20 наукових статей, 22 роботи навчально-методичного характеру.

Колотило Данило Макарович
Доктор технічних наук, професор. Викладачем у КНЕУ працює з 1984 р. Викладає дисципліни: «Системи технологій», «Технологічні процеси галузей промисловості», «Концепції сучасного природознавства», «Природознавство і економіка», «Науково-технічний прогрес», «Міжнародні системи вимірювання в економіці» Закінчив хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту в 1956 р. Сфера наукових інтересів: природничо-технологічні і еколого-економічні, матеріалознавство авіокосмічних технологій Усього опубліковано понад 300 наукових та науково-методичних робіт загальним обсягом належного автору матеріалу близько 1000 друкованих аркушів. З них: 7 підручників (3 у співавторстві), 3 монографії, понад 300 наукових статей та навчально-методичних робіт.

Шершньова Зоя Євгенівна
Кандидат економічних наук, доцент. Викладачем у КНЕУ працює з 1984 року. Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Стратегічне управління», «Антикризове управління підприємством». Закінчила інженерно-економічний факультет Київського технологічного інституту легкої промисловості у 1976 році. Основна наукова проблема: стратегічне та антикризове управління акціонерними товариствами. Усього опубліковано понад 120 наукових та науково-методичних робіт загальним обсягом належного автору матеріалу понад 130 др. арк.. З них: 1 підручник (40 д. а.), 7 навчальних посібників ( усі у співавторстві), 1 монографія (у співавторстві), 37 наукових статей, понад 40 робіт навчально-методичного характеру.

Володькіна Марина Владиславівна
Кандидат економічних наук, доцент. Викладачем у КНЕУ працює з 2004 року. Закінчила Київський національний інститут народного господарства Д.С. Коротченкав 1984 році. Викладає дисципліну «Менеджмент». Основна наукова проблема: стратегічне управління, організація управління промисловим підприємством. Усього опубліковано 39 наукових та науково-методичних робіт загальним обсягом належного автору матеріалу близько 62.75 др. арк.. З них: 3 навчальні посібники, 17 науково-методичних робіт, 19 наукових робіт.

Багацький Володимир Миколайович
Кандидат економічних наук, доцент. Викладачем у КНЕУ працює з 1999 року. Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Управління корпораціями» (АТ). Закінчив планово-економічний факультет Тернопільського фінансово-економічного інституту в 1977 року. Основна наукова проблема: управління вітчизняними підприємствами, корпоративне управління. Усього опубліковано 30 наукових та науково-методичних робіт загальним обсягом належного автору матеріалу понад 30 др. арк.. З них: 2 навчальних посібники( усі у співавторстві), 18 наукових статей, 9 робіт навчально-методичного характеру.

Щербина Ольга Володимирівна
Кандидат економічних наук, доцент. У КНЕУ на викладацькій роботі працює з 1998 року. Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Підприємництво та малий бізнес», «Бізнес-планування». Закінчила факультет економіки та управління Київського державного економічного університету в 1994 році. Має понад 40 робіт наукового, методичного та прикладного характеру загальним обсягом 20 др. арк.. Основна наукова проблема: система управління підприємствами малого та середнього бізнесу.

Гетманцева Надія Данилівна
Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент. У КНЕУ на викладацькій роботі працює з 2002 р. Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Основи наукових досліджень». Закінчила факультет «Організація механізованої обробки економічної інформації» Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка у 1970 р. Основна наукова проблема: макроекономічне планування і прогнозування, державний менеджмент, управління державними корпоративними правами, методологія наукових досліджень. Усього опубліковано 56 наукових та науково-методичних робіт загальним обсягом близько 78 др. Аркушів. З них 3 монографії у співавторстві, 3 роботи методичного характеру, 1 навчальний посібник у співавторстві, 48 наукових статей, 1 робота навчально-методичного характеру.

Пєнкіна Тетяна Євгенівна
Кандидат технічних наук, доцент. Викладачем у КНЕУ працює з 2003 року. Викладає дисципліни: «Антикризове управління підприємством», «Стратегічне управління», «Операційний менеджмент», «Інноваційний менеджмент». Закінчила інженерно-економічний факультет Київського технологічного інституту легкої промисловості в 1976 році. Основна наукова проблема: розвиток підприємств (організацій) в конкурентному середовищі. Усього опубліковано 84 наукових та науково-методичних робіт загальним обсягом належного автору матеріалу близько 21 др. арк.. З них: 1 навчальний посібник (у співавторстві), 1 тлумачний термінологічний словник (у співавторстві), 2 брошури, 42 наукових публікацій, в тому числі 2 за кордоном, 42 роботи навчально-методичного характеру.

Бабічев Микола Петрович
Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту. Читає дисципліни: «Менеджмент», «Організація управління промисловим підприємством». Закінчив КІНГ –Працював заступником секретаря комсомольської організації інституту, вченим секретарем інституту, викладачем та доцентом кафедри  політекономії, з 1995 року –доцент кафедри менеджменту. Основна наукова проблема: організаційна діяльність на підприємстві. Автор понад 33 робіт навчально-методичного та наукового характеру загальним обсягом належного автору матеріалу близько 28 др. арк.. З них: 15 науових статей, понад 20 робіт навчально-методичного характеру. Основна наукова проблема: організаційна діяльність на підприємстві.

Гарбуз Світлана Вікторівна
Доцент кафедри менеджменту, кандидат хімічних наук. Читає дисципліни: «Менеджмент», «Стратегічне управління», «Інноваційний менеджмент». Закінчила Київський державний університет ім.. Т.Г. Шевченка у 1975 році. З 1988 року працює в КНЕУ, спочатку на кафедрі технологічних дисциплін, а з 1999 року на кафедрі менеджменту. Науково-педагогічний стаж –22 роки. Основна наукова проблема: управління впровадженням інновацій на вітчизняних підприємствах. Усього опубліковано 55 наукових та науково-методичних робіт загальним обсягом належного автору матеріалу близько 30 др. арк.. З них: 3 навчальні посібники (у співавторстві), 37 наукових публікацій, та 15 робіт навчально-методичного характеру.

Вакуленко Алла Вікторівна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту. Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Управління якістю», «Управління конкурентоспроможністю». Забезпечує проведення комплексного тренінгу із спеціальності на бакалаврському рівні «Прийняття управлінських рішень». Закінчила КНЕУ у 1993 році, аспірантуру КНЕУ у 2007 році. На кафедрі менеджменту працює з 1997 року. Усього опубліковано та підготовлено до друку 40 робіт наукового та методичного характеру загальним обсягом 31,8 др. арк. З 2002 року викладає «Операційний менеджмент» на програмі «Бізнес адміністрування» в Центрі магістерської підготовки КНЕУ. Основна наукова проблема: формування і розвиток систем управління якістю, процесно-орієнтоване управління, лідерство, корпоративна культура.

Соломаха Валентина Миколаївна
Кандидат технічних наук, доцент. Викладачем у КНЕУ працює з 2004 р. Викладає «Менеджмент». Закінчила Криворізький технічний університет в 1976 р. Основна наукова проблема: підвищення конкурентоспроможності металургійної сировини. Усього опубліковано 87 наукових та навчально-методичних робіт загальним обсягом належного автору матеріалу 64 друкованих аркуші. З них: 45 наукових статей; 1 авторське свідоцтво; 1 техн. Завдання на проектування АСУТП; 40 – навчально-методичного характеру.

Бутенко Наталія Юріївна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту КНЕУ. Закінчила факультет планування народного господарства Київського інституту народного господарства у 1981 році. На викладацькій діяльності з 1989 року. Викладає дисципліни “Організаційна поведінка”, “Організаційна поведінка та психологія управління”, “Персональний менеджмент” та “Менеджмент”. Основна наукова проблема: соціальні проблеми сучасності, психолого-педагогічні та соціально-економічні аспекти освіти та виховання, методика викладацької діяльності, соціологія та психологія управління, самоменеджмент та психологія менеджменту, соціальна реклама, організаційна поведінка та психологія спілкування. Має більше 100 наукових та науково-методичних публікацій загальним обсягом приблизно 135 др. арк.. З них: 1 підручник, 4 навчальних посібника (2 з них у співавторстві, 1 - за її загальною редакцією), 9 навчально-методичних посібників (у співавторстві, 1 з них – за її загальною редакцією), 13 методичних розробок (власних та у співавторстві), 1 монографію. Решта публікацій – навчально-методичного характеру.

Хоменко Людмила Миколаївна
Доцент, кандидат економічних наук. Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Організаційна поведінка і психологія управління», «Персональний менеджмент», «Інноваційний менеджмент». Закінчила КНЕУ у 1997 році, аспірантуру КНЕУ в 2003 році. Основна наукова проблема: управління техніко-технологічним оновленням підприємств, організаційна поведінка. Усього опубліковано 15 наукових та навчально-методичних робіт загальним обсягом належного автору матеріалу 6,67 др. арк. З них 1 навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ( у співавторстві).

Барабась Дмитро Олександрович
Кандидат економічних наук, доцент. Викладачем у КНЕУ працює з 1999 року. Викладає дисципліни «Менеджмент», «Управління конкурентоспроможністю». Закінчив КНЕУ в 1999 році. Основна наукова проблема: управління конкурентоспроможністю підприємства та досягнення ринкового успіху. Усього опубліковано близько 7 наукових та науково-методичних робіт загальним обсягом належного автору матеріалу близько 2.5 др. арк. З них 2 навчальних посібники ( у співавторстві).

Іващенко Віктор Іванович
Кандидат економічних наук, доцент. Викладачем у КНЕУ працює з 1976 року, на кафедрі менеджменту працює з 2006 року. Закінчив Інститут народного господарства в 1970 році. Основна наукова проблема: інформаційні технології в менеджменті. Усього опубліковано 74 наукових та науково-методичних робіт, загальним обсягом належного автору матеріалу понад 100 др. арк. З них 1 підручник (у співавторстві), 1 навчальний посібник (у співробітництві), 30 наукових статей, 4 патенти, 15 робіт навчало-методичного характеру, 23 монографії і наукові звіти.

E-mail: sylantyev@kneu.kiev.ua

Соколовський Антон Теодорович
Кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту. Закінчив Львівський політехнічний інститут в 1954 році. В КНЕУ працює з 1980 року. Читає дисципліни: «Менеджмент», «Системи технологій», «Технологічні процеси  галузей». Усього опубліковано понад 80 робіт дослідницького та навчально-методичного характеру загальним обсягом належного автору матеріалу близько 33 др. арк.. Основна наукова проблема: технологічні процеси галузі.

Гарафонова Ольга Іванівна
Старший викладач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук. Викладає дисципліни: менеджмент, стратегічний та інноваційний менеджмент. Закінчила КНЕУ в 2002 році. Аспірантуру КНЕУ закінчила в 2005році. Основна наукова проблема: корпоративне управління, управління якістю, проблеми управління сучасним організаціями, стратегічний розвиток інтегрованих корпоративних структур. Усього опубліковано 14 наукових праць загальним обсягом належного автору матеріалу близько 4 др. арк.. З них: 7 наукових статей.

Черпак Антоніна Євгенівна
Старший викладач. Працює у КНЕУ із 2005 року. Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Антикризове управління». Закінчила Київський національний економічний університет у 1999 році за спеціальністю «Менеджмент організацій»; отримала кваліфікацію магістра. Основна наукова проблема: корпоративне управління. Усього опубліковано 20 наукових праць. Загальним обсягом належного автору матеріалу близько 7 др.арк.

Оборська Cвітлана Валентинівна
Старший викладач кафедри менеджменту. Закінчила Київський інститут народного господарства імені Д.С. Коротченка в 1992 р. Науково-педагогічний стаж- 11 років. Викладає дисципліни «Менеджмент», «Стратегічне управління», «Антикризове управління підприємством». Автор понад 20 робіт науково-методичного характеру. Основна наукова проблема: антикризове управління підприємством.

Афтанділянц Віра Вікторівна
Старший викладач кафедри менеджменту. Працює у КНЕУ з 1984 року. Викладає дисципліни техніко-технологічного спрямування: «Системи технологій», «Технологічні процеси галузей», «Концепції сучасного природознавства», а також «Менеджмент». Закінчила Волгоградський політехнічний інститут у 1973 році. Основна наукова проблема: природничо-технологічний аспект в освіті економістів. Усього надруковано понад 34 наукових та науково-методичних робіт загальним обсягом 9 др. арк. З них: 3 навчальні посібники (у співавторстві), 24 наукових статей, 7 робот навчально-методичного характеру.

Коваленко Олена Миколаївна
Старший викладач кафедри менеджменту. У КНЕУ на викладацькій роботі працює з 1993 року. Викладає дисципліни техніко-технологічного спрямування: «Системи технологій», «Технологічні процеси галузей», «Концепції сучасного природознавства», а також «Менеджмент». Закінчила хімічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка у 1973 році. Основна наукова проблема: природничо-технологічний аспект в освіті економістів. Усього надруковано понад 25 науково-методичних робіт загальним обсягом належного автору матеріалу 9 др. арк. З них 2 посібники (у співавторстві).

Соболєва Тетяна Олександрівна
Асистент. Викладачем у КНЕУ працює з 1995 року. Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Організаційна поведінка». Закінчила планово-економічний факультет Київського державного економічного університету у 1994 році. Основна наукова проблема: управління інноваціями на мікрорівні. Усього опубліковано 8 наукових робіт загальним обсягом 2,6 др. арк.. З них 5 наукових статей.

Шапринська Лада Михайлівна
Асистент кафедри менеджменту. Викладає дисципліни: менеджмент, основи менеджменту, управління якістю. Закінчила КНЕУ у 1997 році. Науково-педагогічний стаж –9 років.  Основна наукова проблема: формування та розвиток систем управління.

Граждан Олександр Броніславович
Асистент кафедри менеджменту. Викладачем у КНЕУ працює з 1993 року. Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Персональний менеджмент». Закінчив КНЕУ в 1993 році. Основна наукова проблема: управління персоналом, самоменеджмент. Опубліковано 14 науково-методичних робіт загальним обсягом 15.2 др. арк.. А також 22 наукові статті обсягом 3.5 др. арк..

Гарбуз Наталія Анатоліївна
Асистент. Викладачем у КНЕУ працює з 1997 року. Закінчила Київський державний економічний університет в 1995 році. Викладає дисципліни: «Операційний менеджмент». Основна наукова проблема: стратегічний розвиток великих технологічних підприємств.

Шевчук Євген Васильович
Асистент. Викладачем у КНЕУ працює з 2001 році. Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Організація управління промислових підприємством», «Стратегічне управління». Закінчив факультет  економіки та управління Київського національного економічного університету в 2001 року. Основна наукова проблема: корпоративне управління. Усього опубліковано 11 наукових та навчально-методичних робіт  загальним обсягом належного автору матеріалу близько 5 др.арк. З них: 1 навчально-методичний посібник (у співавторстві), 3 наукові статті, 8 тез доповідей на науково-практичних конференціях.


Останкова Олена Сергіївна
Асистент кафедри менеджменту КНЕУ імені Вадима Гетьмана з січня 2005 року. У 2000 році закінчила з відзнакою факультет Економіки та управління КНЕУ за спеціальністю «Менеджмент організацій», магістерська програма «Менеджмент малого бізнесу». Має фаховий досвід роботи у реальному секторі економіки. Автор 15 друкованих наукових праць, присвячених різним аспектам забезпечення усталеності функціонування підприємств в умовах постіндустріальної економіки.
ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ


«Менеджмент»

Мета: формування системи фундаментальних знань про закономірності менеджменту, функції і технологію системного управління, а також навичок і вмінь використання базових інструментів управління організацією.

Завдання: вивчення сутності, основних понять і категорій менеджменту; складових елементів, етапів, інструментів реалізації та забезпечення взаємозв'язків функцій управління; процесів прийняття і методів обґрунтування управлінських рішень; набуття навичок застосування основного інструментарію менеджменту.

Предмет: закономірності формування, функціонування та розвитку системи управління організацією.


«Управління конкурентоспроможністю підприємства»

Мета: формування у майбутніх фахівців компетентності щодо об’єктивних закономірностей, механізму та особливостей сучасної конкуренції та конкурентоспроможності підприємства, а також надання ним навичок і вмінь дослідження стану конкуренції, аналізу та оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства, розробки й практичного застосування стратегій підтримки та нарощування його конкурентних переваг.

Завдання: Оволодіння основами управління конкурентоспроможністю як однією зі складових загальної системи управління підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки, вивчення цілеспрямованого управління конкурентоспроможністю виступає як запоруки забезпечення виживання підприємства в умовах конкуренції та як чинник досягнення ним успіху у конкурентній боротьбі.

Предметом: вивчення конкретних форм економічної конкуренції, закономірностей формування конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємств.


«Антикризове управління»

Мета: навчити сутність, місце, роль, основні види кризових явищ з акцентом на окремі підсистеми організації, а саме локальних криз збуту, фінансів, постачання, виробництва, управління персоналом, організації в цілому; розкрити методичні підходи до діагностики та розробки “правил ефективної поведінки” в умовах кризи; проаналізувати сутність та доступність заходів щодо подолання (запобігання) кризи підприємства; опанувати загальні підходи до проведення процедури банкрутства.

Завдання: розпізнання кризових явищ (симптоми, причини, природа, механізм формування, рівень прояву та час впливу), аналіз та діагностика криз різного типу, їх впливу на діяльність організації та взаємодії між собою, прогнозування наслідків розвитку кризових явищ (при втручанні та невтручанні з боку керівників та власників підприємства),в изначення можливостей запобігання та/або пом’якшення кризових явищ, забезпечення функціонування підприємства в умовах кризових явищ різного типу, особливо в умовах локальних криз окремих підсистем організації, а також системної та стратегічної криз, розробка заходів по стабілізації та/або розвитку підприємства (його частини), включаючи ФВА, контроллінг, управління ризиками тощо, ліквідація наслідків кризи або підприємства, обґрунтування організаційної форми та формування підсистеми антикризового управління, включаючи такі підсистеми як ризик – менеджмент та управління безпекою підприємства.

Предмет: погнозування та подолання кризових явищ різного типу, необхідний та достатній для передбачення, запобігання формуванню криз, для подолання та виводу підприємств з кризи, а також для викорінення наслідків кризи.

«Організація управління промисловим підприємством»

Мета: формування навичок вибору та оцінки конкретних організаційних рішень, набутя умінь системного аналізу процесів організанізації управління промисловими підприємствами, формування навичок проектування та аналзу організаційних структур управління, набуття навичок розподілу повноважень в процесі організації управління промисловим підприємством, опанування навичок формування системи внутрішньої нормативної документації на підприємстві, опанування вмінь побудови та аналізу документопотоків на підприємстві, формування вмінь оцінки ефективності системи управління.

Завдання: розкриття сутності різноманітних підходів та методик організації управління промисловим підприємством, викладення методики використання різноманітних інструментів управління організаціяи в різних практичних ситуаціях діяльності організації, характеристика та оцінка впливу різномантіних факторів систему управління промисловим підприєством.

Предмет: закономірності побудови організаційних структур управління, ситема діагностики та оцінки системи управління на промисловому підприємстві. процеси побудови та функціонування системи управління промисловим підприємством, система організаційних відносин, яка виникає в процесі управління, організація та функціонування діловодства в організації.

«Операційний менеджмент»

Мета: формування у майбутніх фахівців компетентності щодо об’єктивних закономірностей та особливостей управління операційною (виробничою) діяльністю сучасного підприємства.

Завдання: сформувати розуміння того, що операційна система є однією з найважливіших складових будь-якої організації і, саме через це, спеціалісту в галузі економіки та управління конче потрібне знання основ, категорій та принципів операційного менеджменту, отриматння знань щодо  принципів та методів раціональної організації, планування та контролю функціонування операційних систем різних видів, набуття вмінь та навичок самостійного виконання техніко-економічних розрахунків, що пов’язані з аналізом та обґрунтуванням рішень щодо створення операційної системи, підтримки усталеного режиму її функціонування та перетворень.

Предмет: закономірності планування (розроблення операційної стратегії та проектування операційної системи, розроблення тактичних та оперативних планів поточної операційної діяльності, планування потреби у ресурсах (матеріальних, трудових)), основи організації (впорядкування в просторі та часі усіх ресурсів, процесів та складових елементів операційної системи), координації-контрольною (оперативне регулювання та диспетчеризація операційної діяльності, оперативне контролювання забезпеченості виробництва ресурсами тощо).


«Інноваційний менеджмент»

Мета: Опанування дисципліни “Інноваційний менеджмент” полягає у вивченні сутності та закономірностей здійснення інноваційного процесу та особливостей управління його етапами; формуванні у майбутніх фахівців комплексу знань щодо базових принципів, методів та інструментів управління впровадженням нововведень в організаціях, узагальнюючи теоретичні та практичні надбання в управлінні інноваціями провідних іноземних та вітчизняних фірм.

Завдання: Вивчення основ теорії інноватики та теорій інноваційного розвитку, принципів, методів та інструментів управління інноваціями в організаціях, основних етапів розробки інноваційних стратегій та особливостей їх реалізації, методів оцінки ефективності інноваційної діяльності, здійснення аналізу та оцінки інноваційного потенціалу організації, формування інноваційної стратегії та визначення основних етапів її здійснення, виконання техніко-економічних розрахунків по обґрунтуванню управлінських рішень щодо впровадження нововведень, здійснення розрахунків економічної ефективності інноваційних проектів та оцінювання інших видів їх ефективності.

Предмет: Знання та вміння, набуті при вивченні дисципліни “Інноваційний менеджмент” можна використати, працюючи менеджерами в промислових компаніях, які належать до різних галузей народного господарства, і де здійснюється інноваційна діяльність.


«Управління якістю»

Мета – формування у майбутніх спеціалістів комплексу знань щодо базових принципів, категорій, методів та інструментів управління якістю в сучасних компаніях, узагальнюючи основні досягнення теорії і практики в області менеджменту якості; показати необхідність використання цих досягнень у всіх сферах діяльності організації незалежно від її галузевої належності, розміру та структури; сформувати уяву про системну організацію процесів управління якістю на підприємстві, що відповідає вимогам міжнародних стандартів.

Завдання: отримання знань щодо сутності основних теоретичних положень сучасної концепції менеджменту якості; призначення та механізму застосування класичних і сучасних методів та інструментів управління якістю в поточній діяльності підприємств; послідовності етапів створення на підприємстві системи менеджменту якості, базуючись на процесному підході; розуміння порядку застосування міжнародних стандартів в процесі створення та сертифікації системи менеджменту якості на підприємстві та проведення внутрішнього й зовнішнього аудиту системи управління якістю; формування вмінь щодо здійснення економічних розрахунків по обґрунтуванню організаційно-технічних рішень, спрямованих на підвищення якості та продуктивності; застосовування статистичних методів управління якістю в операційній діяльності; побудови ланцюгів процесів організації та створення процесної моделі підприємства; розробки документації системи менеджменту якості організації відповідно до вимог стандартів ISO 9000 при побудові системи та підготовці підприємства до сертифікації.

Предмет: відносини, що формуються в процесі планування, управління, забезпечення і покращання якості в рамках системи менеджменту якості організації.

«Основи наукових досліджень»

Мета: формування  розуміння сучасних напрямків здійснення наукових досліджень, зокрема в галузях економіки та управління; опанування методології та методів наукових досліджень; набуття вмінь формування програми і плану наукових досліджень; здійснення моніторингу основних ситуаційних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища; набуття навичок наукової організації досліджень та прийомів роботи з інформаційними джерелами, набуття вмінь узагальнення результатів дослідження, усвідомлення необхідності дотримання вимог та стандартів щодо оформлення наукової продукції /результатів дослідження, проведення оцінки економічного ефекту від запровадження результатів дослідження.

Завдання: вмітимуть користуватися наявними інформаційними джерелами та раціонально застосовувати сучасні інформаційні носії; усвідомлять необхідність планування і організації наукових досліджень; оволодіють практичними прийомами узагальнення результатів дослідження, їх оформлення в закінчений науковий, впровадження в практичну діяльність та визначатимуть очікуваний ефект.

Предмет: набуття, виявлення, розвиток творчих досліджень, підходи в практичну діяльність менеджерів різних сфер і рівнів управління.


«Система технологій»

Мета: опанування  студентами комплексу знань щодо  сутності та закономірностей формування промислових технологій як складової економічної діяльності (за визначенням Державного класифікатора України ДК009- 96) в  системі збалансованих грошових і матеріально-енергетичних потоків процесу конверсії природного ресурсу у споживну вартість. Формування науково обґрунтованих знань  і навичок з аналізу технологічних систем за пріоритету науково-технічного прогресу.

Завдання: вивчення   основ  раціонального використання природного ресурсу і ефективності впровадження  в систему технологій природоохоронних заходів  інноваційного продукту НТП, вивчення основних галузей сучасного промислового виробництва,  їх типові технології  і  системні   міжгалузеві зв’язки  в виробництві промислової продукції, виконання орієнтовних розрахунків матеріальних і енергетичних балансів технологічних процесів з застосуванням  фізичні величини та їх одиниць за нормативами Міжнародної системи SI, а назви речовин за Міжнародною системою IUРАС,   виконання  пошуку  необхідної науково-технічної інформації і її ефективне  використання в фаховій економічній   діяльності.

Предмет: закономірності створення та впровадження виробництва технологій технологічних процесів, систем технологій


«Концепції сучасного природознавства»

Мета: Формування у студентів світогляду наукового холістичного сприйняття глобальних процесів технологічних, економічних і екологічних змін  розвитку сучасної цивілізації.

Завдання: Навчити студента: грамотно використовувати знання природничих законів  щодо фахового  аналізу стану і змін конкретних   ситуацій економічної  діяльності і прийняття адекватних управлінських рішень.

Предмет: Концепції наукових революції та їх зв’язок з економічною діяльністю, НТП і екологічними проблемами  сучасної цивілізації.


«Природознавство і економіка»

Мета: опанування  студентами комплексу знань щодо холістичного сприйняття її складових як   теоретичної основи наукового формування гуманістичного світогляду щодо шляхів вирішення соціально-екологічних проблем економічної діяльності суспільства (за визначенням Державного класифікатора України ДК009- 96) .

Завдання: вивчення становлення, формування  і розвитку сучасного природознавства як науки, що досліджує Природу як єдине ціле , виявляючи і вивчаючи її закони з загальної природничо-наукової позиції, концепцій визначних наукових революцій і відкриттів, що зумовлювали  НТР і  техніко-економічний розвиток суспільства, сутність зв’язку Наукових революцій  і технологічних змін в різних системах економічної діяльності.

Предмет: вивчення та засвоєння знань функціонування природничих  законів  щодо  спілкуванні з фахівцями різних галузей знань в розв’язанні комплексних  соціальних, техніко-економічних і екологічних питань.


«Організаційна поведінка і психологія управління»

Мета: опанування умінь аналізу та оцінки трудової  діяльності людей в організації, формування навичок моделювання програм взаємодії з робітниками з врахуванням їх типу особистості, формування умінь використовувати соціально-психологічні знання (трансактного аналізу, маніпулятивної поведінки, психологічних засобів впливу) у процесі управління поведінкою людини в організації, формування умінь застосовувати теоретичні моделі мотивації для формування мотиваційної концепції в організації, формування умінь аналізу мотиваційного потенціалу роботи та проектування роботи з урахуванням її мотиваційних характеристик, формування умінь планування особистого розвитку та кар’єри в організації, опанування умінь аналізу існуючої на підприємстві системи перфоманс менеджменту, формування умінь оцінювати організаційну культуру за допомогою різних моделей, опанування умінь розробляти програму подолання протидії організаційним змінам, формування умінь розробляти ефективну стратегію розвитку організації та формувати політику оптимальної мобілізації людських ресурсів.

Завдання: розкриття сутності основних понять і категорій організаційної поведінки та психології управління, функцій управління й процесів управління поведінкою в організаціях, викладення методики використання базових інструментів управління поведінкою, характеристика впливу різних факторів на функціональність поведінки в організації, формування вмінь прогнозувати поведінку підлеглих та знаходити доцільні методи її корегування.

Предмет: поведінка людей в організації; соціально-економічні процеси управління поведінкою людей в організації; фактори та механізми впливу на функціональну поведінку та діяльності людей; процеси групової динаміки; комунікації та конфлікти в організації; процеси формування корпоративної культури та розвитку організації.


«Стратегічне управління»

Мета: засвоєння студентами теоретичних моделей та методів, формування навичок практичного застосування прийомів і методів формулювання стратегій, розробки стратегічних планів, проектів та програм, створення системи стратегічного управління та забезпечення ефективного функціонування організації у динамічному ринковому середовищі.

Завдання: здійснення  аналізу середовища функціонування організації, оцінювати ситуацію, що склалася, будувати стратегічний баланс, оцінювання рівень конкурентоспроможності організації для визначення переваг та недоліків у її функціонуванні,  обґрунтовування місії, цілі, стратегії, “стратегічного набору” організації на основі застосування системи прогнозів, в тому числі й за допомогою сценаріїв, формувати планів, проектів та програм стратегічного типу, застосовувати методи побудови системи стратегічного управління як інструменту виконання стратегій, формувати підсистеми цільового типу: організаційного, фінансово - економічного, соціально – психологічного та інформаційного забезпечення стратегічного управління

Предмет: опанування сучасного досвіду із теорії та практики стратегічного управління, актуальних питань стратегічного аналізу, планування та забезпечення функціонування підприємства у «стратегічному режимі» для збереження власності та розвитку бізнесу у довгостроковій перспективі.


«Управління корпораціями (АТ)»

Мета: опанування принципами корпоративного управління, опанування навичками формування організаційної культури корпоративного типу, формування навичок дослідження середовища АТ як „середовища інтересів зацікавлених груп”, формування умінь застосування інструментів економічного та організаційного механізмів управління корпораціями різного типу, в тому числі з частками ДКП, формування навичок взаємоузгодження діяльності представницьких, виборних та виконавчих органів управління АТ, опанування навичок формування систем стратегічного управління корпораціями, в тому числі шляхом впровадження систем стратегічного планування, моніторингу та контроллінгу, формування навичок трансформації систем управління АТ, формування умінь застосування методичних підходів та методів оцінки ефективності корпоративного управління.

Завдання:  розкриття теоретичних основ формування корпоративного управління та об’єктів корпоративного типу, викладення методики використання базових інструментів механізмів корпоративного управління, характеристика особливостей управління розвитком корпорацій.

Предмет: охоплює загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи корпоративного управління; характеристику основних елементів організаційного та економічного механізмів управління утвореннями корпоративного типу.


«Підприємництво та малий бізнес»

Мета:  формування у студентів системи знань щодо сутності підприємництва та малого бізнесу, а також логіки процесу та змісту основних етапів створення власного бізнесу.

Завдання: розкрити природу підприємництва та сутність категорії “малий бізнес”, з’ясувати їх роль в економіці; визначити переваги та недоліки малого бізнесу та виділити ключові фактори, що впливають на його розвиток; оцінити середовище, сучасний стан та тенденції розвитку малого бізнесу в Україні; з’ясувати технологію створення власного бізнесу; охарактеризувати зміст та методологію розробки бізнес-плану; ідентифікувати способи та джерела початкового фінансування підприємницьких  проектів.

Предмет: закономірності формування, функціонування та розвитку малого бізнесу взагалі та малого бізнесу в Україні зокрема, а також процеси планування, обґрунтування та організації власної підприємницької справи.


«Управління фірмою малого бізнесу»

Мета: формування системи знань про управління у сфері малого бізнесу, особливості реалізації функції управління суб’єктами малого підприємництва, а також навичок і вмінь використання специфічних способів та інструментів управління малими підприємствами.

Завдання: вивчення специфіки управління виробничою, маркетинговою, збутовою і фінансовою діяльністю на малому підприємстві, особливостей системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва, набуття навичок прийняття управлінських рішень у сфері малого бізнесу.

Предмет: особливості формування, функціонування та розвитку системи управління малими підприємствами, фактори і механізми підвищення ефективності управління їх діяльністю.


«Персональний менеджмент»

Мета: формування цілісної системи  організації власної праці менеджера:  формування комплексу знань про планування та організацію ефективної праці; про техніку особистої роботи; організацію робочого місця; планування власного часу; співробітництво з оточуючими; проведення ділових бесід, нарад, переговорів; про мистецтво роботи з документами.

Завдання: оволодіння професійними знаннями і навичками в галузі управління власною діловою кар*єрою; організації власного робочого місця; технології раціонального використання робочого часу; формуванні навичок застосування психотехнологій впливу на особистість і соціально-психологічних технологій впливу на групи; технікою самоорганізації; технологією рольового управління в організаціях; аутопсиходіагнистики і візуальної психодіагностики; вдосконаленні роботи з діловими паперами.

Предмет: технології самоорганізації і самовдосконалення менеджера, його впливу на  підлеглих, колег і ділових партнерів; закономірності взаємодії з різними типами робітників, механізм прийняття конкретних рішень, делегування повноважень; підготовка до виступу, бесіди, переговорів, нарад; можливості формування та подання власного іміджу.
НАУКОВА РОБОТА

Викладачами кафедри з 1992 р. опубліковані такі монографії:
Соболь С.Н. «Предпринимательство (начало бизнеса)». К.: Венчур, 1994. – 176 с.

Жиляев И.Б., Клочко Ю.А., Соболь С.Н. «Мое малое предприятие (основы успешного предпринимательства)». К.: Венчур, 1995. – 136 с.

За редакцією докт. екон. наук, проф. Д.Г. Лук’яненка.
Серед членів авторського колективу Соболь С.М. «Стратегії економічного розвитку в умовах: глобалізації». К.: КНЕУ, 2001. – 538 с.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підручники

За редакцією докт. екон. наук, проф. С.Ф. Покропивного.
Серед членів авторського колективу Соболь С.М. «Економіка підприємства». К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

Шершньова З.Є. «Стратегічне управління». Підручник для вузів. (2–ге видання, виправлене та доповнене). - К.: КНЕУ, 2004. – 40 д.а.


Навчальні посібники

За редакцією докт. екон. наук, проф. С.Ф. Покропивного.
Серед членів авторського колективу Соболь С.М. «Економіка підприємства». Структурно-логічний навч. посібник. К.: КНЕУ, 2001. – 457 с.

Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. «Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування». Навч. посібник. Вид. 2-ге. К.: КНЕУ, 2002. – 379 с.

Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О., Шапринська Л.М. «Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування». Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2001. – 160 с.

Соболь С.М., Багацький В.М. «Менеджмент». Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2005. – 225 с.

Соболь С.М., Багацький В.М. «Консультаційний проект: технологія розробки та обґрунтування». Посібник для слухачів програми «Магістр бізнес адміністрування». К.: КНЕУ, 2004. – 93 с.

Шершньова З.Є., Оборська С.В., Ратушний Ю.М. «Стратегічне управління». Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К., КНЕУ, 2001. – 13,5 д.а.

Колот В.М., Щербина О.В. «Підприємництво». Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К: КНЕУ, 2003, 10 д.а.

Бабічев М.П., Карпенко С.В, Шевчук Е.В. «Організація управління промисловим підприємством». Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К., КНЕУ, 2003. – 90c. .

Краснокутська Н.В., Гарбуз С.В. «Інноваційний менеджмент». Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К., КНЕУ, 2003, 10 д.а.

Краснокутська Н.В. «Інноваційний менеджмент». Навчальний посібник. - К: КНЕУ, 2003, 25 д.а.

Шершньова З.Є., Оборська С.В. «Антикризове управління підприємством». Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.:,КНЕУ, 2004. 13 д.а.

Володькіна М.В. «Економіка промислового підприємства». Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2004. – 12,7 д.а.

Володькина М.В. «Стратегический менеджмент». Учебное пособие. 2-е издание. – К.: Знання, 2004. – 10,69 д.а.

Омельяненко Т.В., Задорожна Н.В. «Операційний менеджмент». Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К: КНЕУ, 2003, 13,7 д.а.

Вакуленко А.В. «Управління якістю». Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К: КНЕУ, 2003.- 167 с.

Омельяненко Т.В., Барабась Д.О., Вакуленко А.В. «Управління конкурентоспроможністю підприємства». Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни.- у вересні 2005 року передано до редакції КНЕУ – 10 д.а.

Соколовский А. Т., Афтанділянц В.В., Коваленко О.М. та ін. «Технологічні процеси галузей промисловості». Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ За науковою редакцією А.Т. Соколовського. –К.:КНЕУ, 2006. –236 с.

Колотило Д.М., Соколовський А.Т., Гарбуз С.В. та ін. «Технологічні процеси галузей промисловості». Навчальний посібник/ За науковою редакцією Д.М. Колотила, А.Т. Соколовського. –К.:КНЕУ, 2003. –380 с.

Д.М. Колотило, А.Т. Соколовський, В.В. Афтанділянц. «Міжнародні системи вимірювання в економіці». Навчальний посібник-довідник. –К.:КНЕУ, 2000.

Соколовскій А.Т, Афтанділянц В.В., Коваленко О.М. та ін. «Технологічні процеси галузей промисловості». Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни./ За науковою редакцією А.Т. Соколовського. –К.:КНЕУ, 2006. –236 с.

Д.М. Колотило «Екологія і економіка». Навчальний посібник. Видання друге, доповнене і перероблене./ За науковою редакцією Д.М. Колотило. –К.:КНЕУ, 2005.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ZOO Item

Лучшие файлы за 30 дней

Онлайн

4 пользователей и 282 гостей он-лайн
Авторские права  на все материалы даного сайта принадлежат их авторам. Материалы сайта служат только в ознакомительных целях.
Вы обязаны удалить материалы после ознакомления. Недопустимо использования материалов в коммерческих целях
Карта  сайта HTML / XML