Кафедра стратегiї пiдприємств

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Кафедра стратегії підприємств готує бакалаврів і магістрів з економіки підприємства. Сучасний економіст призваний вирішувати складні завдання щодо організації та забезпечення успішної роботи підприємства сьогодні і в майбутньому.
Виходячи з широти функцій і задач, які повинні вирішувати ці спеціалісти і різноманіття можливих сфер їх діяльності, в програму навчання студентів цієї спеціальності включено досить широкий спектр дисциплін економічного та управлінського циклів.
Кращі випускники бакалаврської підготовки мають можливість продовжити своє навчання в магістратурі. Кафедра готує магістрів по магістерським програмам: «Менеджмент проектів і консалтинг» та «Стратегічний менеджмент»  Практика показує, що запорукою успішної кар’єри наших випускників є не тільки адекватний вибір дисциплін, яким навчають на цих спеціальностях, але й їх зміст, відповідність реаліям сьогодення, а також використання методів навчання, які дають змогу отримати ґрунтовну теоретичну підготовку і практичні вміння і навички, що забезпечують гармонійне входження молодих спеціалістів у реальний бізнес.Ця підготовка передбачає широке застосування сучасних інформаційних технологій, активних методів навчання (кейсів, ситуацій, ділових ігор, презентацій власних проектів), самостійної роботи з подальшою розробкою проектів вирішення конкретних проблем за матеріалами конкретних українських підприємств.
Цій роботі сприяє кадрова політика кафедри — підбір висококваліфікованих викладачів, які поєднують викладацьку діяльність з консалтингом або роботою у бізнесі, пройшли стажування у західних навчальних закладах і здатні трансформувати загальновідомі засади ринкової економіки до реалій українського сьогодення.
Кафедра веде свою роботу не тільки у напрямі підготовки фахівців для бізнес-середовища, але й є базою для формування економічної, наукової і управлінської еліти через аспірантуру, конкурс до якої зростає з кожним роком.
Популярності наших спеціальностей сприяють широкі контакти університету та кафедри з відомими навчальними закладами Англії, Німеччини, Франції, в межах яких ведуться спільні проекти щодо навчання найкращих студентів за кордоном, організації міжнародних програм, що дають змогу отримати як вітчизняний диплом, так і диплом зарубіжного університету.
Упевнено дивлячись у майбутнє кафедра стратегії підприємства разом зі своїми студентами та випускниками закладає стратегічні підвалини добробуту та процвітання нашої держави.

 ІСТОРІЯ

1966 р.- рік заснування кафедри (на той час кафедри організації і планування промислових підприємств). Завідувачем кафедри призначено С. М. Бухала, доктора економічних наук, професора, який очолював кафедру до 1974 року.
1974 р. – кафедру очолив к.е.н, доцент О.В. Антонець.
1978 р. — колектив кафедри підготував і опублікував перший підручник «Організація, планування і управління діяльністю підприємства» за ред. С. М. Бухала, який відіграв важливу роль у підготовці фахівців з економіки підприємств, сприяв подальшому підвищенню рівня навчально-методичної роботи.
1976-1980 рр. викладачі кафедри брали участь у міжнародному науково-технічному співробітництві (Київський інститут народного господарства, Вища економічна школа (м. Братислава), Катовицька економічна академія) за темою «Економічні проблеми організації виробництва і праці в промисловості».
1982-1985 рр. – виконувалась міжвузівська науково-технічна програма «Ручна праця».
1984 р. – завідувачем кафедри стає професор М.Г. Грещак.
1987 р. – виконувалась науково-технічна програма «Київпрогрес».
1990-1991 рр. — викладачами кафедри виконувалась науково-технічна програма «Організація машинобудівного виробництва» у співпраці з Ташкентським ордена Дружби народів інститутом народного господарства.
1992 р. – завідувачем кафедри економіки та організації виробництва був призначений доктор економічних наук, професор С. Ф. Покропивний.
1992 р. – кафедра була перейменована на кафедру економіки підприємств.
1994 р. – ректоратом університету прийнято рішення про поділ кафедри економіки підприємств та створення кафедри стратегії підприємств, яку очолив професор А. П. Наливайко.
1994 р. – колективом кафедри було розроблено та впроваджено в навчальний процес дві магістерських програми: «Менеджмент проектів і консалтинг» та «Виробничий менеджмент».
2000 р. – започатковано роботу наукового журналу «Стратегія економічного розвитку України», головним редактором якого сьогодні є професор Наливайко А.П.
2002 р. – завідувачем кафедри Наливайком А.П. захищено першу в Україні докторську дисертацію по теорії стратегії підприємств.
2007 р. – за ініціативою кафедри  проводиться Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю від дня народження С.М. Бухала «Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку».
2007-2008 рр. –  виконувалось наукове дослідження за рахунок видатків загального фонду державного бюджету (код КПКВ: 2201040 – «Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів») за темою «Стратегічне управління знаннями підприємства».
2007 р. – відкрито  нову магістерську програму «Стратегічний менеджмент».
2008 р. – кафедра отримала акредитацію в Міжнародній асоціації управління проектами (IPMA), магістерська програма «Менеджмент проектів і консалтинг» була сертифікована за вимогами National Competence Base Line (UA). Це дає можливість студентам без іспитів за результатами навчання отримати кваліфікацію молодшого менеджера проекту (Project Manager Junior).
2009 р. – ініційовано відкриття магістерської програми «Бізнес-аналітика» для підготовки фахівців, що отримують другу вищу освіту.ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

Дисципліни бакалаврського рівня підготовки

 


МІКРОЕКОНОМІКА вивчає поведінку та процес прийняття рішень окремими  економічними суб’єктами-мікросистемами (індивідами, домашніми господарствами, підприємствами, організаціями), що прагнуть досягти мети за наявних обмежених ресурсів, для яких, до того ж, можна знайти альтернативність використання. У центрі уваги мікроекономіки знаходиться поведінка споживача і виробника та її оптимізація, ринковий попит і пропозиція, відносні ціни товарів, розподіл ресурсів за альтернативності їх використання, часткова та загальна ринкова рівновага тощо.

МІКРОЕКОНОМІКА II (вибіркова) спрямована на поглиблення і розвиток компетенцій в галузі мікроекономіки щодо об’єктивних  закономірностей функціонування локальних ринків, галузей та фірм, а також базових інтегральних аспектів економіки (загальна рівновага, суспільний добробут, економічна ефективність, справедливість тощо).

МІКРОЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА І ВИТРАТ насамперед відповідає на питання «як виробляти», тобто як раціонально поєднувати фактори виробництва, яку технологію обрати з урахуванням наявного фонду технічних знань і цін на ресурси, як мінімізувати витрати за заданого обсягу виробництва, як за сприятливої ринкової ситуації обґрунтувати траєкторію зростання випуску та ін.

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА (вибіркова) має на меті формування вмінь та навиків щодо використання методичного апарату та інструментарію економічного діагностування для визначення стану підприємства. Предметом навчальної дисципліни є кількісна характеристика та якісна ідентифікація стану підприємства як економічної організації.

ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ (вибіркова) має на меті формування творчого мислення студентів, набуття теоретичних знань та практичних навичок з організації практики менеджмент-консалтингу.  Дисципліна вивчає управлінський механізм функціонування консалтингової організації (підприємства), її поведінки на ринку свого продукту, а також засадних принципів, засобів та етапів здійснення процесу консультування в усіх сферах суспільно-виробничої діяльності.

ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (вибіркова) вивчає теоретичні і методичні засади, а також практичний інструментарій підготовки, розробки та реалізації проектних рішень на підприємстві та в інших організаціях. Метою вивчення є опанування методології, необхідної для аналізу та оцінки різноманітних проектів,обґрунтування можливості і доцільності їх впровадження, успішного управління його реалізацією, а також набуття практичних навичок управління проектним циклом, розробкою і впровадженням проектних рішень у практичній діяльності сучасного підприємства.

КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ «Управління бізнес-процесами підприємства» спрямований на набуття навичок з комплексного управління підприємством у ринковому середовищі на основі процесного підходу. Для досягнення цієї мети вирішуються такі завдання, як виокремлення бізнес-процесів на підприємстві, аналіз поведінки підприємств на ринках товарів, сировини, кредитних ресурсів, прийняття взаємозв’язаних рішень щодо операційної діяльності підприємств, уміння аналізувати внутрішні інформаційні потоки та відповідну документацію на підприємствах.  Для цього використовується оригінальне програмне забезпечення.  

ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ - мета дисципліни полягає у формуванні знань з методології  розроблення перспективних і поточних планів діяльності підприємства та контролю їх виконання. Серед завдань дисципліни опанування форм, методів і процесів планування та контролю; вивчення структури і технології розробки типових планів щодо економічного і соціального розвитку підприємства,складу показників і методики їх розрахунку.

ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ надає студентам системне уявлення про принципи, методи та засоби прийняття рішень, що дозволяє найбільш раціонально використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних та особистих потреб. Предметом курсу є концепції, методології, підходи та критерії визначення, порівняння, обґрунтування альтернативних інвестиційних рішень та проектів за умов обмеженості наявних ресурсів.

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА спрямована на комплексне вивчення підприємства, розгляд його як цілісного економічного організму,  вимагає як уявлення про окремі функції, які здійснює підприємство у процесі своєї діяльності, так і розуміння основних принципів функціонування ринкового механізму, розуміння категорій підприємництва, бізнесу, конкуренції Стратегія підприємства виступає у якості інтегратора знань та умінь майбутнього фахівця у єдине ціле, формує мислення спеціаліста як такого, що розуміє взаємозв’язок, взаємовплив різних процесів, які відбуваються як на підприємстві, так і в його оточенні.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  (вибіркова) забезпечує вивчення основ стратегічного управління в контексті теоретичних засад стратегії підприємства, формування стратегії підприємства та  реалізація стратегії та управління підприємством. В результаті студенти опановують основні елементи та базові концепції теорії стратегії, інструменти діагностики зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування підприємством а також вивчають сучасні технології стратегічного управління та організаційно методичне забезпечення реалізації стратегії.

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ вивчає процес формування витрат за видами, місцями і носіями. Мета дисципліни полягає у систематичному викладі закономірностей формування витрат для мінімізації їх рівня і обґрунтування оптимальних господарських рішень.

НАУКОВИЙ СЕМІНАР має на меті оволодівання культурою наукового дослідження, формування компетенцій та навичок визначення й викладення авторських позицій щодо існуючих економічних проблем і можливих шляхів їх розв’язання

ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА вивчає сутність внутрішнього механізму, принципи його формування, систему внутрішнього ціноутворення, методику розрахунку розміру економічних збитків та санкцій, організацію та форми внутрішнього контролю як процеси і результати діяльності підприємства, адаптацію виробничої програми до змін її завантаження.
Дисципліни магістерського рівня підготовки
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ має на меті вироблення стратегічного типу мислення, розвиток розуміння сутності стратегічних змін на підприємстві, набуття навичок управління змінами.   Мистецтво стратегів полягає не тільки у формулюванні гарної стратегії, але і в успішному управлінні процесом стратегічних змін, що і є предметом вивчення дисципліни “Управління стратегічними змінами ”.

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ формує теоретичні знання щодо системного уявлення про економічне управління підприємством та забезпечує набуття практичних навичок використання технологій та інструментарію бюджетного та фінансового управління підприємством. Предметом курсу є система знань, вмінь і навичок щодо економічного управління підприємством.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПРОЦЕС НА ПІДПРИЄМСТВІ вивчає теоретичні та методичні засади, а також практичний інструмент розробки, вибору та реалізації стратегії підприємства в контексті взаємообумовленості етапів та безперервності стратегічного процесу. метою дисципліни є опанування комплексу знань щодо формування, організації та реалізації стратегічного процесу на підприємстві та набуття слухачами навичок та вмінь застосування сучасного прикладного інструментарію стратегічного аналізу, розробки та реалізації стратегії з урахуванням передової міжнародної та вітчизняної практики використання цих інструментів

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВА забезпечує набуття студентами цілісного уявлення щодо структури та функцій системи управління знаннями підприємства, засвоєння принципів менеджменту знань та оволодіння його практичним інструментарієм. Предметом вивчення є побудова та функціонування системи управління знаннями як стратегічного ресурсу та базису розвитку підприємства.

 СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА ПІДПРИЄМСТВ вивчає відносини довготривалої та стратегічно важливої співпраці між підприємствами та організаціями з елементами їх специфікації та адаптації до умов трансформаційної економіки України. Метою опанування дисципліни є набуття навичок виявлення й оцінки можливостей успішного розвитку підприємств шляхом формування й участі в стратегічних партнерствах різних типів і різновидів.

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ вивчає процеси управління проектами, які здійснюються за допомогою специфічних методів і інструментів, що забезпечують досягнення проектних цілей. Метою дисципліни є опанування студентами методології, необхідної для управління проектами, а також набуття навичок використання набутих знань й ефективного впровадження проектних рішень у практичні діяльності.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ вивчає процеси управління проектами, які здійснюються з використанням методів та інструментів програми Microsoft Projeсt, що забезпечують вирішення задач проектного менеджменту. Курс є синтетичним, його вивчення базується на концепціях і поняттях теорії управління, фінансового менеджменту, операційного менеджменту, організаційної поведінки, системного аналізу.

УПРАВЛІННЯ КОНСАЛТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ вивчає економічний механізм функціонування консалтингового підприємства, основи його поведінки на ринку свого продукту, а також технології здійснення процесу управлінського консультування. Результатом засвоєння курсу має стати розуміння студентом особливостей управління консалтинговим підприємством, характерних рис організаційно-економічного механізму його функціонування, а також обов’язкових процедур технологічного процесу управлінського консультування

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОМПАНІЇ  спрямована на набуття навичок виявлення й оцінки можливостей успішного довгострокового розвитку компанії, а також розробки комплексу заходів по їх реалізації з метою вирішення внутрішніх проблем компанії та забезпечення високого рівня гнучкості компанії незалежно від умов її функціонування. Дисципліна має узагальнюючу, систематизуючу функцію та міждисциплінарний характер та зорієнтована на засвоєння студентами сучасного діагностичного інструментарію та методів управління розвитком.


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ

 

Магістерська програма «Менеджмент проектів і консалтинг»

Місія програми «Менеджмент проектів і консалтинг»
сприяти росту конкурентоспроможності підприємств і компаній шляхом підготовки дієвих і ефективних фахівців економіко-управлінського спрямування зі знаннями сучасних технологій і управлінських інструментів консалтингової підтримки розвитку підприємств та впровадження механізмів проектного менеджменту.

Мета програми: підготовка висококласних фахівців, здатних управляти проектами розвитку компанії, управляти і надавати консалтингову допомогу у забезпеченні довгострокового успіху підприємств.
Навчання на МП “МПіК” спрямоване на виявлення і розвиток у магістрантів творчих здатностей, формування сучасного економічного мислення, оволодіння  практичними навичками  розробки та обґрунтування економіко-управлінських рішень щодо стратегічного розвитку підприємства, аналізу та управління реалізацією різноманітних проектів, у тому числі консультаційного характеру.
Основні завдання програми:
- ознайомлення слухачів з новітніми технологіями і тенденціями управління розвитком сучасної компанії;
- формування системного сприйняття проблем розвитку сучасного підприємства, розвиток аналітичних навичок діагностування управлінських проблем клієнтської організації, виявлення  їх причинно-наслідкових зв’язків, генерування можливих альтернатив розв’язання управлінських проблем, їх аналізу та оцінки, обґрунтування вибору консалтингових рекомендації;
- отримання знань щодо методичного інструментарію управління проектами та розвинути практичні навички щодо його практичного застосування при розробці проектів розвитку компаній;
- засвоєння знань у сфері організації консалтингового бізнесу, організаційно-економічного механізму функціонування консалтингових фірм, основ їх ринкової поведінки, технології процесу консультування.
- розвиток креативних здібностей і економічного мислення, забезпечення інтеграції різних знань, умінь і навичок для формування компетенцій  у сферах управління розвитком компанії, проектного менеджменту та управлінського консультування.

Магістерська програма «Стратегічний менеджмент»

Місія програми «Стратегічний менеджмент»  - сприяти росту конкурентоспроможності підприємств і компаній на основі підготовки дієвих та ефективних фахівців стратегічного спрямування зі знаннями новітніх управлінських технологій і відповідних їм механізмів організації і управління підприємством та його бізнесом.
Мета програми: підготовка висококласних фахівців, здатних формувати стратегію і тактику поведінки підприємства на ринку, що досягається шляхом надання слухачам навичок оцінки внутрішніх активів підприємства і його ринкових можливостей, визначення перспективних напрямків розвитку підприємства та розробки альтернативних стратегій і механізмів їх реалізації.
Магістерська програма «Стратегічний менеджмент» є універсальною щодо галузей народного господарства та сфер підприємницької діяльності. До програми включені навчальні дисципліни, які є актуальними для сьогодення та відповідають сучасним потребам ринку. За результатами її вивчення слухачі оволодіють знаннями та практичними навичками щодо організації і планування діяльності підприємства, здійснення економічної та стратегічної діагностики, бюджетування підприємства, стратегічного управління розвитком підприємства.

Основні завдання програми:
- ознайомити слухачів з новітніми управлінськими технологіями і тенденціями їх розвитку в сфері управління сучасною компанією;
- надати знання про методичний інструментарій розробки, впровадження і використання ефективних систем організації і управління сучасним підприємством;
- сформувати у слухачів системне сприйняття та надати дієві інструменти комплексного вирішення проблем розвитку сучасного підприємства, розвити творчі здібності щодо визначення можливих способів вирішення таких проблем;
- сформувати практичні навички переведення стратегічних рішень на операційний рівень діяльності підприємства;
- надати знання та сформувати навички в сфері практики стратегічного менеджменту, зокрема, пояснити як компанії можуть використовувати свої переваги та покращувати добробут своїх акціонерів і працівників, розвиваючи стратегічні ресурси і технології;
- навчити процедурам стратегічного управління підприємством;
- розвити аналітичні здібності і стратегічне мислення слухачів програми.


Магістерська програма «Бізнес-аналітика»

Місія програми
«Бізнес-аналітика» полягає у сприянні виявленню якісно нових можливостей підвищення ефективності управління підприємством шляхом формування аналітичного способу мислення професіоналів з економіки підприємства.

      Мета програми: формування у майбутніх випускників комплексу знань, вмінь і навичок аналізу параметрів системного стану та порядку
бізнес-відносин підприємства.

За сучасних обставин фахівцю з бізнес-аналітики недостатньо оволодіти комплектом знань, вмінь і навичок щодо використання аналітичного інструментарію для підготовки управлінських рішень. Аналітична діяльність стає нині дослідницькою, пошуковою, творчою. Вона полягає також у сприянні створенню нових знань про закономірності розвитку непроявлених і неочевидних явищ економічного життя, про існування прихованих взаємозв’язків та особливості їх впливу на економічний порядок на підприємстві.

Основні завдання програми:
- сприяти створенню знань про закономірності здійснення економічних процесів і бізнес-відносин, причинно-наслідкові зв’язки у явищах економічного життя та наслідки їх впливу на економічний порядок на підприємстві;
- сформувати вміння обґрунтовувати управлінські рішення шляхом зниження рівня невизначеності економічних ситуацій та оцінки альтернатив розвитку підприємства;
- надати навички оперування аналітичною інформацією, зіставлення параметрів економічних процесів, виявлення змін й аналізу причин їх виникнення, діагностування підприємства і позиціювання його в бізнес-середовищі.

       Досягненню покладеної мети та розв’язанню завдань сприятимуть передбачені навчальною програмою оригінальні авторські дисципліни та інноваційні технології навчання.


НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Тема науково-дослідних робіт кафедри: «Стратегія розвитку економічної організації», державний реєстраційний номер 01060001805.
 Термін виконання теми: 1.02.2006 р. - 31.12.2010 р.
Метою дослідження є розробка теоретичних та прикладних засад стратегії розвитку підприємства. 


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Усі дисципліни, що викладаються кафедрою, забезпечені навчально-методичними посібниками та навчально-методичними посібниками для самостійного вивчення дисципліни.

 КОНТАКТИ:

 

Адреса: 
03051, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1 (Головний корпус КНЕУ), каб. 243

Телефон: (044) 455-60-26,  (044) 371-61-54

e-mail: kaf_strat@mail.ru

Завідувач кафедри  - Головний корпус КНЕУ, каб. 249, тел. (044) 456-24-19

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Кафедра стратегії підприємств готує бакалаврів і магістрів з економіки підприємства. Сучасний економіст призваний вирішувати складні завдання щодо організації та забезпечення успішної роботи підприємства сьогодні і в майбутньому.
Виходячи з широти функцій і задач, які повинні вирішувати ці спеціалісти і різноманіття можливих сфер їх діяльності, в програму навчання студентів цієї спеціальності включено досить широкий спектр дисциплін економічного та управлінського циклів.
Кращі випускники бакалаврської підготовки мають можливість продовжити своє навчання в магістратурі. Кафедра готує магістрів по магістерським програмам: «Менеджмент проектів і консалтинг» та «Стратегічний менеджмент»  Практика показує, що запорукою успішної кар’єри наших випускників є не тільки адекватний вибір дисциплін, яким навчають на цих спеціальностях, але й їх зміст, відповідність реаліям сьогодення, а також використання методів навчання, які дають змогу отримати ґрунтовну теоретичну підготовку і практичні вміння і навички, що забезпечують гармонійне входження молодих спеціалістів у реальний бізнес.Ця підготовка передбачає широке застосування сучасних інформаційних технологій, активних методів навчання (кейсів, ситуацій, ділових ігор, презентацій власних проектів), самостійної роботи з подальшою розробкою проектів вирішення конкретних проблем за матеріалами конкретних українських підприємств.
Цій роботі сприяє кадрова політика кафедри — підбір висококваліфікованих викладачів, які поєднують викладацьку діяльність з консалтингом або роботою у бізнесі, пройшли стажування у західних навчальних закладах і здатні трансформувати загальновідомі засади ринкової економіки до реалій українського сьогодення.
Кафедра веде свою роботу не тільки у напрямі підготовки фахівців для бізнес-середовища, але й є базою для формування економічної, наукової і управлінської еліти через аспірантуру, конкурс до якої зростає з кожним роком.
Популярності наших спеціальностей сприяють широкі контакти університету та кафедри з відомими навчальними закладами Англії, Німеччини, Франції, в межах яких ведуться спільні проекти щодо навчання найкращих студентів за кордоном, організації міжнародних програм, що дають змогу отримати як вітчизняний диплом, так і диплом зарубіжного університету.
Упевнено дивлячись у майбутнє кафедра стратегії підприємства разом зі своїми студентами та випускниками закладає стратегічні підвалини добробуту та процвітання нашої держави.

 ІСТОРІЯ

1966 р.- рік заснування кафедри (на той час кафедри організації і планування промислових підприємств). Завідувачем кафедри призначено С. М. Бухала, доктора економічних наук, професора, який очолював кафедру до 1974 року.
1974 р. – кафедру очолив к.е.н, доцент О.В. Антонець.
1978 р. — колектив кафедри підготував і опублікував перший підручник «Організація, планування і управління діяльністю підприємства» за ред. С. М. Бухала, який відіграв важливу роль у підготовці фахівців з економіки підприємств, сприяв подальшому підвищенню рівня навчально-методичної роботи.
1976-1980 рр. викладачі кафедри брали участь у міжнародному науково-технічному співробітництві (Київський інститут народного господарства, Вища економічна школа (м. Братислава), Катовицька економічна академія) за темою «Економічні проблеми організації виробництва і праці в промисловості».
1982-1985 рр. – виконувалась міжвузівська науково-технічна програма «Ручна праця».
1984 р. – завідувачем кафедри стає професор М.Г. Грещак.
1987 р. – виконувалась науково-технічна програма «Київпрогрес».
1990-1991 рр. — викладачами кафедри виконувалась науково-технічна програма «Організація машинобудівного виробництва» у співпраці з Ташкентським ордена Дружби народів інститутом народного господарства.
1992 р. – завідувачем кафедри економіки та організації виробництва був призначений доктор економічних наук, професор С. Ф. Покропивний.
1992 р. – кафедра була перейменована на кафедру економіки підприємств.
1994 р. – ректоратом університету прийнято рішення про поділ кафедри економіки підприємств та створення кафедри стратегії підприємств, яку очолив професор А. П. Наливайко.
1994 р. – колективом кафедри було розроблено та впроваджено в навчальний процес дві магістерських програми: «Менеджмент проектів і консалтинг» та «Виробничий менеджмент».
2000 р. – започатковано роботу наукового журналу «Стратегія економічного розвитку України», головним редактором якого сьогодні є професор Наливайко А.П.
2002 р. – завідувачем кафедри Наливайком А.П. захищено першу в Україні докторську дисертацію по теорії стратегії підприємств.
2007 р. – за ініціативою кафедри  проводиться Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю від дня народження С.М. Бухала «Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку».
2007-2008 рр. –  виконувалось наукове дослідження за рахунок видатків загального фонду державного бюджету (код КПКВ: 2201040 – «Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів») за темою «Стратегічне управління знаннями підприємства».
2007 р. – відкрито  нову магістерську програму «Стратегічний менеджмент».
2008 р. – кафедра отримала акредитацію в Міжнародній асоціації управління проектами (IPMA), магістерська програма «Менеджмент проектів і консалтинг» була сертифікована за вимогами National Competence Base Line (UA). Це дає можливість студентам без іспитів за результатами навчання отримати кваліфікацію молодшого менеджера проекту (Project Manager Junior).
2009 р. – ініційовано відкриття магістерської програми «Бізнес-аналітика» для підготовки фахівців, що отримують другу вищу освіту.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ZOO Item

Лучшие файлы за 30 дней

Онлайн

4 пользователей и 283 гостей он-лайн
Авторские права  на все материалы даного сайта принадлежат их авторам. Материалы сайта служат только в ознакомительных целях.
Вы обязаны удалить материалы после ознакомления. Недопустимо использования материалов в коммерческих целях
Карта  сайта HTML / XML