You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 0.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 0.

Шпори по БЖД 2011 Скачать

Описание:

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи на об’єкті у надзвичайній ситуації. 194
Аварія як подія техногенного характеру. 155
Адаптивні типи людей. Антропоекологічні системи і здоров'я. Енергозбереженість та технічна озброєність – передумови заселення екологічних ніш. 88
Альфа-випромінювання: природа, джерела, механізм негативної дії на біологічну тканину. 110
Бета-випромінювання: природа, джерела, механізм негативної дії на біологічну тканину. 109
Біоакумуляція та її кількісна характеристика. Вплив біоакумуляції на процес проникнення небезпечних речовин в організм людини. 87
Біогеоценоз, його характеристика і компоненти. 86
Біологічна зброя. Захворювання людини, збудники яких можуть бути використані в якості біологічних засобів ураження людей, тварин та рослин. 132
Біологічний захист населення і територій. Режим карантину та  режим обсервації. 175
Біологічні небезпечні фактори. 95
Біосфера та її компоненти, межа їх розповсюдження на планеті. Людина і біосфера. Поняття про ноосферу. 85
В чому полягає аналіз ефективності функціонування системи управління охороною праці на підприємстві? 59
В чому полягає професійний добір працюючих? 34
В чому суть соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань і що є джерелом фінансування соціального страхування? 56
В яких документах можуть бути викладені умови праці? 78
Вибух як засіб терору. 125
Види та ступені опіків. Опікова хвороба та опіковий шок. Перша допомога при опіках. Перша допомога при опіках очей. 145
Визначення граничнодопустимого рівня небезпечного фактору. 97
Визначення чисельності працівників служби охорони праці. 63
Відносна біологічна активність іонізуючих випромінювань, еквівалентна доза. 112
Гамма-кванти: природа, джерела, механізм негативної дії на біологічну тканину. 108
Гідродинамічно-небезпечні об’єкти. Можливі наслідки зруйнувань дамб та гребель. 158
Головний принцип, яким необхідно керуватися при наданні першої медичної допомоги. Термін надання першої медичної допомоги. 141
Дайте визначення санітарних норм. Яка їхня роль під час аналізу умов праці? 5
Дегазація майна об’єкта. 203
Дегазація території об’єкта. 204
Дезактивація майна об’єкта. 201
Дезактивація території об’єкта. 202
Дезинфекція майна об’єкта. 205
Дезинфекція території об’єкта. 206
Деякі аспекти забезпечення безпеки населення при терористичних актах. 126
Джерела небезпечних факторів побутового середовища. 90
Джерела радіоактивної небезпеки. 113
Дисципліна “Безпека життєдіяльності”, її завдання, мета вивчення, об’єкт і предмет дослідження. 83
Для чого служить оцінювання стану охорони праці на підприємстві? Які показники для цього застосовуються? 66
Евакуаційні заходи. Способи евакуації населення у заміську зону. 170
Єдина державної система органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. 186
За рахунок яких джерел здійснюється фінансування заходів з охорони праці на підприємстві?  81
За якими методиками оцінюються умови праці на підприємстві? 8
Завдання та права комісії з питань охорони праці. 64
Завдання Цивільного захисту населення в Україні. 185
Задачі і принципи надання першої медичної допомоги. Табельні та підручні засоби першої медичної допомоги. 140
Запобігання ураження та захист від дії отруйних речовин. 131
Запобігання ураження та захист від дії факторів ураження ядерного вибуху. 129
Засоби індивідуального захисту органів дихання людини: призначення, принцип дії, порядок застосування. 184
Засоби медичного захисту при ураженні організму іонізуючими променями. 137
Заходи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 159
Заходи інженерного захисту населення і територій. 173
Заходи медичного захисту населення у надзвичайній ситуації. 174
Заходи підвищення „стійкості” об’єкту у надзвичайних ситуаціях. 192
Зона можливого ураження. 162
Зона надзвичайної ситуації. Її характеристика. 150
Інформацію на які питання рекомендується одержати, оцінюючи стан умов праці на підприємстві (організації)? 77
Інформування населення про небезпеку. Оповіщення населення про небезпеку. Сигнали оповіщення. 165
Інфразвук та його негативна дія на людину. 104
Катастрофа як подія з тяжкими наслідками. 156
Ким і за рахунок яких коштів здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження здоров’я на виробництві? 25
Колективний договір та його роль в системі нормативного регулювання взаємовідносин між власникам (уповноваженими ними органами) і працівниками з питань охорони праці. 68
Комбінована дія небезпечних хімічних речовин. 100
Комплекс заходів запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. 160
Комплекс заходів ліквідації надзвичайних ситуацій. 161
Матеріальне та фінансове забезпечення заходів захисту персоналу і територій об’єкта у надзвичайній ситуації. 207
Медичні засоби захисту людини у надзвичайній ситуації. 136
Медичні засоби першої допомоги при ураженні людини отруйними речовинами. 138
Механічні коливання (вібрація) та їх вплив на людину. 102
На яких роботах та кому видається безкоштовно спецодяг та інші засоби індивідуального захисту? 44
На які пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці має право працівник? 38
Надзвичайні ситуації воєнного часу. 149
Надзвичайні ситуації загальнодержавного рівня. 154
Надзвичайні ситуації місцевого рівня. 152
Надзвичайні ситуації об’єктового рівня. 151
Надзвичайні ситуації регіонального рівня. 153
Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру. 148
Назвіть документи, які є доказом вини власника підприємства за шкоду, заподіяну здоров’ю працівника внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання? 80
Назвіть елементи умов праці. Наведіть приклади. 4
Назвіть завдання і мету управління умовами праці. 6
Назвіть завдання, функції та права Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду . 51
Назвіть засоби захисту від випромінювання. 14
Назвіть засоби індивідуального захисту працюючих. 33
Назвіть заходи щодо зниження несприятливого впливу хімічних речовин. 15
Назвіть методи дослідження травматизму та їх особливості. 23
Назвіть мету, функції та завдання управління охороною праці на підприємстві. 57
Назвіть нормативи з охорони праці. 50
Назвіть обов’язки власника підприємства у галузі охорони праці. 60
Назвіть основні законодавчі акти з охорони праці. 36
Назвіть основні заходи щодо запобігання травматизму на виробництві. 26
Назвіть основні принципи держаної політики в галузі охорони праці. 41
Назвіть основні принципи економічного стимулювання охорони праці. 72
Назвіть основні причини профзахворювань. 27
Назвіть основні причини травматизму на виробництві. 21
Назвіть права уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. 82
Назвіть суть і завдання охорони праці. 3
Назвіть та охарактеризуйте лікувально-профілактичні заходи щодо охорони праці. 48
Назвіть та охарактеризуйте організаційно-технічні заходи щодо охорони праці. 46
Назвіть та охарактеризуйте санітарно-гігієнічні заходи щодо охорони праці. 47
Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічні заходи щодо охорони праці. 45
Назвіть цільові заходи, що впроваджуються за рахунок фонду охорони праці. 71
Небезпечні хімічні речовини. 98
Непритомність. Перша допомога при непритомності. 146
Об’єкт підвищеної небезпеки. 157
Об’єктові формування, їх призначення. Приведення об’єктових формувань в готовність до дій у надзвичайних ситуаціях. 191
Опишіть процедуру розслідування нещасних випадків на виробництві. 22
Опишіть процедуру укладання колективного договору. 69
Організація дозиметричного контролю на об’єкті під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 196
Організація радіаційної та хімічної розвідки під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 195
Організація та здійснення часткової санітарної обробки при зараженні об’єкта біологічними засобами. 199
Організація та здійснення часткової санітарної обробки при зараженні об’єкта радіоактивними речовинами. 198
Організація та здійснення часткової санітарної обробки при зараженні об’єкта хімічними речовинами. 197
Організація хімічного контролю на об’єкті господарської діяльності. 178
Основні принципи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. 163
Основні уражаючі фактори, що утворюються при аваріях з викидом у навколишнє середовище радіоактивних матеріалів. 114
Особливості проведення рятувальних робіт при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах. 121
Особливості сучасного тероризму. 124
Охарактеризуйте засоби колективного захисту працюючих. 32
Охарактеризуйте механізм витрат, пов’язаних з поліпшенням умов праці. 73
Охарактеризуйте систему фінансування охорони праці. 54
Охарактеризуйте стан  профзахворюваності і травматизму в Україні. 20
Оцінка пожежа вибухонебезпечної обстановки на об’єкті. 183
Оцінка радіаційної обстановки на об’єкті. 180
Оцінка хімічної обстановки на об’єкті. 182
Планування захисту персоналу об’єкту у сховищах. 193
Планування організаційно-технічних заходів з охорони праці на підприємстві. 67
Повна санітарна обробка персоналу об’єкта. 200
Поділ небезпечних факторів за характером дії на організм людини.  91
Поділ небезпечних факторів побутового середовища на групи за природою їх походження. 92
Поділ небезпечних хімічних речовин за механізмом впливу на організм людини. 119
Поняття “стійкості” небезпечної хімічної речовини. 120
Поняття про “аксіому потенційної небезпеки”. 84
Поняття про дози іонізуючого випромінювання. Одиниці виміру доз іонізуючого випромінювання. 111
Поняття про іонізуючі випромінювання. 106
Поняття про кровотечі. Артеріальні, венозні, капілярні кровотечі. Можливі наслідки кровотечі. Характер кровотечі при ушкодженні різних органів. Принципи припинення кровотечі. Тимчасова зупинка кровотечі. Тривалість припинення постачання крові у кінцівки. Правила накладання джуту (закрутки). 142
Поняття про надзвичайну ситуацію. Надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. 147
Поняття про протибактеріальні засоби. 139
Поняття про радіоактивне зараження місцевості. Принцип поділу місцевості, що заражена радіоактивними речовинами, на зони. Коротка характеристика зон радіоактивного зараження. 115
Поняття про ядерну зброю. Фактори ураження ядерного вибуху. 128
Порядок входу (виходу) у сховище (із сховища) в умовах радіоактивного зараження місцевості. 168
Порядок входу (виходу) у сховище (із сховища) в умовах хімічного зараження місцевості. 169
Послідовність загальної евакуації населення у заміську зону. 171
Послідовність часткової евакуації населення у заміську зону. 172
Права громадянина України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. 164
Призначення засобів індивідуального захисту та їх класифікація за принципом дії. 135
Призначення засобів колективного захисту людей у надзвичайних ситуаціях, їх класифікація за конструктивними ознаками. Простіші засоби колективного захисту. 134
Принципи захисту від біологічної зброї. 133
Принципи захисту людини, що знаходиться на радіоактивно зараженій території. 116
Принципи нормування небезпечних факторів. 96
Принципи нормування небезпечних хімічних речовин. 101
Принципи організації та функціонування системи управління охороною праці на підприємстві. 58
Природні явища – джерела небезпечних факторів. 89
Причина виникнення та характеристика переломів кісток. 143
Прогнозування масштабів і наслідків аварії з викидом сильнодіючих отруйних речовин. 181
Прогнозування масштабів і наслідків аварії на атомних електростанціях з викидом  радіоактивних речовин у навколишнє середовище. 179
Радіаційний захист населення і територій. 176
Режим надзвичайної ситуації на об’єкті господарської діяльності. 190
Режим підвищеної готовності об’єкта господарської діяльності. 189
Режими функціонування Єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. 187
Режими функціонування об’єкта господарської діяльності. 188
Рентгенівські промені: природа, джерела, характер негативної дії на організм людини. 107
Розкажіть про технічні засоби безпеки щодо запобігання травматизму. 28
Розкрийте зміст Закону України "Про охорону праці". 43
Розкрийте зміст організації контролю за дотриманням законодавства про охорону праці. 55
Розкрийте зміст поняття "виробниче середовище". 1
Розкрийте зміст поняття "умови праці". Які фактори впливають на формування умов праці? 2
Розкрийте зміст та опишіть процедуру атестації робочих місць за умовами праці. 9
Розкрийте суть механізму встановлення доплати до заробітної плати за несприятливі умови праці. 76
Розкрийте суть поняття "виробничі шкідливості". Наведіть приклади шкідливих виробничих факторів. 11
Розкрийте суть понять "виробничі травми" та наведіть їхню класифікацію". 19
Розкрийте суть понять "професійні захворювання" та наведіть їхню класифікацію". 18
Роль профспілок у сфері охорони праці. Яким чином вони можуть виконувати поставлені завдання? 52
Сили територіального підпорядкування (району), що можуть надати допомогу персоналу об’єкту в умовах надзвичайної ситуації. 208
Сили Цивільного захисту України. 209
Спостереження і контроль за обстановкою і територією: мета, порядок організації та здійснення. 166
Суть Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". 29
Суть, принципи та види контролю за охороною праці на підприємстві. 65
Травматичний шок – небезпечне для життя ускладнення важкого ураження. Фази розвитку травматичного шоку. Профілактика травматичного шоку. 144
У чому полягає соціальне-економічне значення охорони праці? 35
Укриття людей в захисних спорудах. Санітарні норми розміщення людей у сховищах. Фільтровентиляція сховищ.  167
Ультразвук та його вплив на людину. 105
Фактори ураження, що утворюються при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах. 118
Фактори ураження, що утворюються при пожежах та вибусі на об’єктах, які містять паливо мастильні матеріали. 122
Фізичні небезпечні фактори. 93
Формування та використання державного фонду соціального страхування від нещасних випадків і профзахворювань. Хто управляє  діяльністю фонду? 53
Формування Цивільного захисту об’єкта господарювання. 210
Функції та права служби охорони праці підприємства (організації). 62
Характерні риси сучасної війни. 127
Хімічна зброя як засіб ведення сучасних бойових дій. Фактори ураження хімічної зброї. 130
Хімічний захист населення і територій. 177
Хімічні небезпечні фактори. 94
Хімічно небезпечні об’єкти та їх характеристика. 117
Хто несе відповідальність на підприємстві за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків? 79
Чим відрізняються "оптимальні умови і характер праці", "допустимі умови і характер праці", "шкідливі і небезпечні умови і характер праці"? 10
Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. 99
Шляхи припинення горіння паливних матеріалів. 123
Шум. Негативна дія шуму на людину. 103
Як визначається розмір одноразової допомоги в разі смерті потерпілого. 70
Як законодавство охороняє працю жінок і неповнолітніх? 39
Як здійснюється оцінка умов праці на підприємстві? 7
Як здійснюється техніко-економічна оцінка впливу виробничих шкідливостей на ефективність праці? 17
Як оцінити вплив заходів з поліпшення умов та охорони праці на соціальні та економічні результати виробництва? 74
Який вплив мікроклімату на людину та які існують засоби по зниженню його негативного впливу? 12
Який вплив на умови і безпеку праці має науково-технічний прогрес. 31
Який вплив шуму та вібрації на людину та які існують засоби захисту проти їх дії? 13
Які види відповідальності існують за порушення законодавства про охорону праці? 42
Які вимоги Законів України "Про охорону праці", "Про колективні договори і угоди" передбачені щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці? 49
Які державні та громадські органи здійснюють в Україні нагляд та громадський контроль за охороною праці? 40
Які існують методи економічного оцінювання соціальної та соціально-економічної ефективності поліпшення умов праці? 75
Які небезпечні та шкідливі фактори мають місце при роботі на комп’ютері? 16
Які обов’язки працівника щодо виконання нормативних актів про охорону праці? 61
Які права на охорону праці має працівник під час роботи на підприємстві? 37
Які соціально-економічні наслідки травматизму. 24
Які страхові виплати з Фонду страхування від нещасних випадків передбачені законодавством на користь потерпілих? 30

Загружено:
Administrator (admin)
Добавлено:
06 Jun 2011
Размер:
189.71 Kb
Скачиваний:
1828
Дата:
06 Jun 2011
Рейтинг:
Всего голосов:1

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Онлайн

0 пользователей и 269 гостей он-лайн
Авторские права  на все материалы даного сайта принадлежат их авторам. Материалы сайта служат только в ознакомительных целях.
Вы обязаны удалить материалы после ознакомления. Недопустимо использования материалов в коммерческих целях
Карта  сайта HTML / XML
Сделано в GREENdesign
Купить электронные сигареты